Disclaimer Sipcovery.nl - Sipco Feenstra

01. Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website Sipcovery.nl
Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Sipcovery.nl. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

02. Intellectuele eigendomsrecht
De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Sipcovery.nl toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Sipcovery.nl de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

03. Niet-toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er o.m. toe (1) de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken (2) geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt, (3) de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter (4) de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom (5) de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Sipcovery.nl te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

04. Persoonsgegevens
Sipcovery.nl verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.

05. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
Sipcovery.nl kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Sipcovery.nl website gekomen bent of waarlangs u die verlaat.

06. Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste Internet browsers kunt u ‘cookies’ van uw harde schrijf verwijderen, ‘cookies’ afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een ‘cookie’ geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw Internet browser voor verdere details.

07. Aansprakelijkheid van Sipcovery.nl
De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Sipcovery.nl staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Sipcovery.nl is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden voorkomen. Sipcovery.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

08. Links naar andere websites
Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Sipcovery.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Sipcovery.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

9. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Nederlandse doorverwijzingsregels uit het Nederlandse internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

10.1 Verantwoordelijkheid
Sipcovery.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de site. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De gebruikers van Sipcovery.nl, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen. De informatie op deze site is verkregen van verschillende partijen (members) en dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sipcovery.nl worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Sipcovery.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Sipcovery.nl wijst iedere verantwoordelijkheid van de inhoud van de site van de hand.

10.2 Aansprakelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Sipcovery.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Sipcovery.nl geeft geen enkele garantie, noch aanvaard enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. Alle op deze websites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de rechtmatige eigenaars van deze websites en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze websites.
Sipcovery.nl behoudt zich het recht voor om toegang tot haar website te weigeren en te ontnemen.

Sipco Feenstra

Telefoon: 06 4007 4845
E-mail: info@sipcovery.nl
Website: www.sipcovery.nl
KVK: 01144613

Copyright © 2010 Sipcovery.nl - Zien waar kijken stopt.

Alle rechten voorbehouden - Algemene voorwaarden - Disclaimer - Colofon

Sipcovery.nl is mede mogelijk gemaakt door: Webbin.nl